Forloebet 1

Det er let at få fjernvarme. Fjernvarme Horsens hjælper jer gennem de 4 trin.

Proceduren for at få fjernvarme, når man hører under fjernvarmeplanen, er i store træk som følger.

OBS: Hvis man bor i nye udstykninger eller i eksisterende fjernvarmeområder kan fremgangsmåden være anderledes - men det rådgiver vi jer naturligvis om.

Forloebet2Informationsmateriale udsendes

Hvis I bor i et af fjernvarmeplanens områder - se kortet her - vil I, når vi kommer til jeres område, modtage vores informationsmateriale med posten. I materialet er det vist, hvordan I kontakter os, enten på mail, telefon eller via vores hjemmeside. Vi vil meget gerne have en tilbagemelding fra jer, for så kan vi sende jer mere information og holde jer opdateret.

Forloebet3

Når I har reageret på materialet, sender vi jer et uddybende brev og en kontrakt, som I har mulighed for at underskrive.

OBS: Hvis I først tilmelder jer, når vi har afsluttet gravearbejdet på jeres vej, så opkræver vi et genopgravningsgebyr på kr. 5.000,-. Det koster penge at åbne vejen op igen og det er til stor gene for de omkringboende - Derfor.

I kan naturligvis til hver en tid bede om at blive kontaktet af en medarbejder, hvis I har spørgsmål til materialet og kontrakten.

Forloebet4Når kontrakten er underskrevet og modtaget af os, venter I på, at fjernvarmen kommer til jeres vej. I forbindelse med at arbejdet på vejen starter, får I besøg af en af vores medarbejdere.

Stikaftalen

Sammen laver I en skitse over, hvor stikledningen skal løbe over jeres grund, og hvor den skal ind i huset. I aftaler også, hvor det nye fjernvarmeanlæg skal monteres inde i huset - det vil typisk være, hvor det gamle naturgasfyr har siddet. Aftalen kaldes for stikaftalen.

Betaling

Fjernvarme Horsens er ejet af forbrugerne, som investerer store midler i at udbrede fjernvarmen til gavn for bl.a. miljøet. Som ny forbruger bliver man dermed selv andelshaver og medejer af selskabet. Som selskab har vi et ansvar for at sikre økonomien for vores andelshavere bedst muligt.

Derfor skal betalingen for fjernvarmetilslutning ske inden gravearbejdet på jeres grund påbegyndes, så vi ikke risikerer at grave forgæves.

Men I betaler ikke, før vi når til jeres område.

Hvis I ønsker det, kan betalingen finansieres. Vores sælgere kan vejlede og forklare mere om finansieringsordningen.

Håndværkerfradraget

Det er muligt at søge håndværkerfradrag på tilslutningsprisen. Læs mere her »

Forloebet5Fjernvarmen kommer

Gravemaskinerne kommer nu til jeres vej. Der graves en hovedledning ned, og der etableres stikledninger til de enkelte huse. Vi retablerer naturligvis jeres grund efter gravningen.

Den indvendige installation

I står selv for at lave aftale med en VVS’er om den indvendige del af installationen, men husk: I har allerede betalt for arbejdet. Stikledningen skal være etableret, inden det indvendige arbejde kan påbegyndes. Vi deler løbesedler rundt i god tid inden vi åbner for fjernvarmen på jeres vej, og når den er modtaget, skal I tage kontakt til VVS'eren. OBS: Man har 3 måneder/90 dage til at blive tilsluttet efter rørene er vandpåfyldte. Efter denne dato skal man betale faste bidrag selv om man ikke aftager varme. Her er en liste over VVS’ere i området, som vi samarbejder med, men I kan også vælge jeres egen, blot han er autoriseret. Vi kan dog ikke garantere samme pris, hvis I vælger en installatør, som ikke er på listen.

På dette tidspunkt skal I også selv bestille en afkobling af naturgassen. Det gøres elektronisk via hjemmesiden Mit Evida. Gebyret for afmelding af naturgas til Evida er allerede dækket af tilslutningsprisen. Husk selv at tjekke at I får eventuelle tilgodehavender refunderet af gasselskabet. Husk også at opsige evt. serviceaftaler på gasfyret.

Den indvendige del består af indvendige rørføringer og retablering, nedtagning og fjernelse af det gamle gasfyr, fjernelse af aftræk, samt levering og tilkobling af nyt fjernvarmeanlæg. (OBS: se herunder om aftræk, skorsten, mv.) Det forudsættes, at der er et lovligt udtag til strøm i umiddelbar nærhed. Har der siddet et gasfyr på samme plads, er der sandsynligvis også et udtag. VVS'eren må ikke tilslutte til en ulovlig el-installation, og fjernvarmeanlægget kan kun godkendes til brug af Fjernvarme Horsens hvis el-installationen er lovlig. El-, tømrer-, murer- og malerarbejde er som udgangspunkt ikke med i prisen. I punktform:

  • Stikledning fra vej til hus
  • Genetablering af have/indkørsel
  • Nyt fjernvarmeanlæg, inkl. installation, måler, unit og VVS-arbejde
  • Husindføring, indvendige rørføringer og genetablering
  • Nedtagning og evt. bortskaffelse af gasfyr
  • Afkobling af naturgas, inkl. afkoblingsgebyr
  • Fjernelse af aftræk til loft eller væg
  • Kvalitetssikring
  • Tilkoblings- og installationsbidrag
  • = en brugsklar og komplet fjernvarmeinstallation

Specielt om genetablering efter rørgennemføringer

I vores tekniske bestemmelser afsnit 2.5, står: "Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og reparationsarbejder foretager SELSKABETS entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor."

Retablering ved gasafbrydelse:
https://fjernvarmehorsens.dk/fjernvarmeplan/teknik-praktiske-spoergsmaal.php#gasafbrydelse:
"Først når gasforsyningen er nedtaget, kan der retableres. Dette arbejde foretages af Evida..." Forbrugeren laver selv aftalen med Evida.

Specielt om aftræk, skorsten, mv.

(OBS: Nedenstående gælder for naturgasfyr. De forholdsmæssigt meget få oliefyr kan have andre betingelser. Spørg os.)

Fyret har et aftræksrør, der munder ud i en skorsten, som kan være muret eller blot er en fortsættelse af aftræksrøret. Aftrækket kan enten gå lodret op gennem loftet eller ud gennem fyrrummets mur.

Aftrækket er altså defineret som det stykke rør, som går fra fyret til fyrrummets indvendige loft eller væg, og det er det stykke, som vi fjerner.

Vi lukker ikke hullet i fyrrummets indvendige loft eller væg, men det er i langt de fleste tilfælde simpelt for husejeren at etablere en midlertidig løsning, der sikrer mod træk, mv.

Skorstenen kan jf. ovenstående defineres som aftrækkets fortsættelse udenfor selve fyrrummet.

Det er ikke nødvendigt at fjerne selve skorstenen for at kunne lave en fjernvarmeinstallation og aftage fjernvarme og derfor er en sådan nedrivning ikke med i prisen.

Hvis husejeren vælger at nedtage skorstenen, bekoster han selv udgiften hertil, samt til lukning af hullet i taget.

Balanceret aftræk

Nogle fyr er monteret med et såkaldt balanceret aftræk. Dvs. at aftræk og skorsten er et og samme rør, som løber inden i et andet rør. Inderrøret er altså aftræk for røggasserne og yderrøret fungerer som luftindtag for fyret, hvor luftstrømmen samtidig køler røggasserne i inderrøret.

Denne type aftræk bæres som oftest af fyret, dvs at det står ovenpå fyret og går lodret op gennem loft og tag. Når fyret fjernes er aftrækket ikke understøttet og skal fjernes i sin helhed. I det tilfælde lukker vi det resulterende hul i taget, men kun som en midlertidig løsning. Husejeren skal efterfølgende selv bekoste en permanent lukning af hullet.

Afslutning og kvalitetssikring

VVS’eren monterer til sidst en fjernvarmemåler, som vi udleverer. Måleren kan dog ikke udleveres, hvis tilslutningen til fjernvarme ikke er betalt, men har man fulgt ovenstående procedurer er det ikke noget problem.

Derefter kommer vores kvalitetskonsulent og plomberer måleren. Han sikrer sammen med jer, at arbejdet er udført som aftalt.

Tillykke. I har nu billig, grøn, nem og stabil varme.